Đề XuấT, 2020

Editor Choice

Chia Sẻ VớI BạN Bè

hướng dẫn máy tính

Loại trừ các thư mục khỏi tìm kiếm Windows nếu riêng tư và bí mật

Loại trừ các tệp khỏi tìm kiếm Windows có thể hữu ích vì hai lý do quan trọng: vì lý do riêng tư, do đó người dùng máy tính khác không thể tìm thấy chúng một cách tình cờ và thậm chí nếu không, và vì lý do hiệu suất của PC, để làm cho quá trình lập chỉ mục bớt nặng nề hơn của các tệp Windows. Những lý do này thậm chí còn mạnh mẽ hơn trong Windows 10 khi việc tìm kiếm tệp và thư

Top